SON DAKİKA
02 Aralık 2019 Pazartesi 15:41 Isparta

İHALEYE ÇIKIYOR

İHALEYE ÇIKIYOR

İHALEYE ÇIKIYOR

İ L A N

(DAVRAZ TURİZM MERKEZİ HİZMET BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN)

Madde 1- Aşağıda cinsi, hisse oranı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 51-g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihale edilerek, İdarece belirlenecek muhammen bedel üzerinden kiraya verilecektir.

Aşağıda köyü, mevkii, cinsi, ada, pafta, parsel ve yüzölçümü yazılı taşınmazlar 04.12.2019tarihinde saat 11.00’de, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Birlik Encümenince ihale edilecektir.

İHALE KONUSU İŞİN;

İli : Isparta

İlçesi : Merkez

Mahalle/Köyü : Büyükhacılar Köyü

Mevkii : Davraz Dağı

Pafta No / Cilt No : M25a21a2a

Ada No / Sayfa No : 129

Parsel No / Sıra No : 3

Yüzölçümü : 9.200,623m² Alanın 3.248,95 m² Kısmı

İdare Payı : Tam

Cinsi : Bodrum ve zemin katı (bodrum katta projede İdare olarak gösterilen 2 mahal, bay-bayan soyunma odası mahalleri ve zemin kattaki 1. Dükkân hariç olmak üzere 2-3-4-5-6 nolu dükkân, Bodrumda katta bulunan Kayak Odası ve 1 Açık 1 Kapalı Restoran.

Muhammen Bedeli : 745,000,00TL

Geçici Teminat Bedeli :  74,500,00TL

Madde 2- İhale Yeri: Eğirdir Yolu Üzerindeki İl Özel İdaresi Kompleksi içerisindeki hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda, Birlik Encümenince yapılacaktır.

Madde 3- İhalelere ait Şartnameler ve diğer evrakları mesai saatleri içerisinde Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Müdürlüğünde görülebilir veya alınabilir.

Madde 4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a- Kanuni İkametgâhı, Nüfus cüzdan sureti,

b- Türkiye’deki Tebligat adresi,

c- Bu iş için alınmış geçici teminat alındı belgesi,(Isparta Merkez Halk Bankasındaki TR68 0001 2009 5450 0016 0001 88 no.lu hesabına)

d- Noter tasdikli imza sirküleri,

e- İstekliler adına vekâleten katılanlar, noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri,

f- Vergi Borcu, SSK Borcu yoktur (Güncel tarihli)

g- Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösteri noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri,

h- İhale Şartnamesi ve ekler Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Müdürlüğünden temin edilebilir.

i- Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca (a),(b), (d) ve (e) maddelerinde istenilen belgelerin noter tasdikli sureti veya aslını,

j- Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Madde 5-İsteklilerin 04.12.2019 tarihinde saat 11.00’de İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER